Anunt concurs ocupare functie publica de executie vacanta

 ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA

 

Formular de inscriere la concurs

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Braila  organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de:

 •  consilier, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul compartimentului

Circumscriptiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Oficiale

        Conditiile de participare la concurs sunt:

 • – studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, specializarea medicină veterinară,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice de executie vacante- minimum 5 ani;

 

Concursul se organizează la sediul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila, în data de 7 ianuarie 2019, ora 11.00, proba scrisă .

Concursul constă în trei etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă
 • interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 28.11.2018-17.12.2018, la Compartimentul Juridic și Resurse Umane din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braila.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; ( formular_inscriere – format editabil)
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresa de corespondență: D.S.V.S.A Braila,Calea Galati nr.344
 • telefon:0239610689
 • fax:0239610691
 • e-mail:office-braila@ansvsa.ro,
 • persoană de contact: Mures Violeta – consilier,grad profesional superior in cadrul  Compartimentului Juridic și Resurse Umane .

Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa  postului  specifice funcției publice pentru care se organizează concursul de recrutare:

 • de consilier, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul compartimentului Circumscriptiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Oficiale

a) Bibliografie:

 1. REGULAMENTUL C.E. nr. 178/2002 – de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. REGULAMENTUL C.E. nr. 852/2004 – privind igiena produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. REGULAMENTUL C.E. nr. 853/2004 – de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. REGULAMENTUL C.E. nr. 854/2004 – de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animale destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. REGULAMENTUL C.E. nr. 882/2004- privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. REGULAMENTUL C.E. nr. 1375/2015 – de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenta de Trichinella in carne.
 7. REGULAMENTUL C.E. nr. 2073/2005 – privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. REGULAMENTUL C.E. nr. 142/2011 – de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 – privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animale sau nonanimala precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Ordinul ANSVSA nr. 57/2010 – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală
 11. Ordinul ANSVSA nr. 13/2005 – privind regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator, cu modificarile si completarile ulterioare.
 12. ORDIN nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a       Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
 13. Constitutia Romaniei ,actualizata;
 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

b) Atribuții:

 1. controlează în teren corectitudinea şi veridicitatea deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi de identificare şi înregistrare a animalelor, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei și răspund de luarea măsurilor legale ce se impun pentru realizarea planului cifric;
 2. monitorizează, certifică şi răspund, pe teritoriul stabilit, de respectarea condiţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de către persoanele fizice sau de către persoanele juridice care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, import, tranzit şi export de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU;
 3. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 4. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F., pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei;
 5. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 6. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 7. controlează respectarea normelor privind siguranţa alimentelor în toate unităţile care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, valorifică şi comercializează alimente de origine animală şi răspunde de aplicarea măsurilor corective care se impun;
 8. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;
 9. efectuează expertiza produselor de origine animală în unităţile care produc, procesează, depozitează, comercializează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, inclusiv prin prelevare de probe în vederea examenului de laborator al produselor de origine animală;
 10. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 11. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 12. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune neutralizarea produselor medicinale veterinare, alimentelor, hranei pentru animale, animale vii, embrioni, ovule şi material seminal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 13. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 14. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale.
 15. verifică conformitatea depozitelor de destinaţie la importurile de alimente/hranei pentru animale, prevăzute în Documentul de intrare şi datele existente legate de înregistrarea unităţilor;
 16. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 17. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 18. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 19. întocmesc rapoarte şi situaţii privind unităţile care se află în aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiei, inclusiv situaţia epidemiologică;
 20. întocmesc situaţii referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze;
 21. evaluează şi răspund de verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi întocmesc referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor şi a obiectivelor supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, inclusiv pentru mijloacele de transport potrivit legii, pe domenii de activitate;
 22. transmite referatul de evaluare întocmit către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi Gestiunea Activităţii de Import – Export, ţinând cont de termenul legal de soluţionare a solicitării de autorizare/înregistrare.
 23. aplică, potrivit legii, măsuri imediate, în cazul suspiciunii unor boli ale animalelor pe teritoriul desemnat şi anunţă imediat conducerea D.S.V.S.A.
 24. preiau, prin decizia directorului executiv, şi alte competenţe de la Serviciul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală, Serviciul Control Oficial Siguranţa Alimentelor şi Serviciul Catagrafie şi Evidenţă Informatizată în funcţie de complexitatea activităţii;
 25. participă şi răspund, în condiţiile legii, la întocmirea documentelor necesare pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 26. întocmesc evidenţa epidemiologică şi documentele care atestă statusul sanitar al efectivelor de animale, precum şi programele de combatere pentru bolile infectocontagioase şi parazitare cronice, conform normelor sanitar-veterinare, pe care le supune aprobării conducerii D.S.V.S.A;
 27. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 28. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 29. supraveghează, în condiţiile legii, executarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în caz de suspiciuni sau de confirmare de boli ale animalelor şi verifică corectitudinea întocmirii documentelor justificative;
 30. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 31. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 32. raportează conducerii D.S.V.S.A. datele tehnice şi alte date, stabilite de D.S.V.S.A., inclusiv disfuncţionalităţile constatate în teritoriu, cu privire la nerespectarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, pe domeniul de competenţă teritorială;
 33. desfăşoară activităţi referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, în condiţiile legii;
 34. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 1. realizează misiuni de audit, potrivit competenţelor şi procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A., în unităţile de profil supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 2. răspund de identificarea şi monitorizarea unităţilor din aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiilor sanitar-veterinare pentru siguranţa alimentelor oficiale şi de asigurarea veridicităţii catagrafiei acestora, pe care o întocmesc şi transmit cu o frecvenţă lunară la Serviciul/Biroul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 3. înregistrează şi completează la zi evidenţele tehnice obligatorii şi întocmesc actele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, conform legislaţiei în vigoare;
 4. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 5. întocmesc informări şi rapoarte tehnice asupra activităţii desfăşurate pe domeniul de competenţă;
 6. personalul angajat pe durată determinată în vederea efectuării activităților de control oficial din cadrul circumscripției, întocmește deconturile justificative privind activitatea de control oficial realizată și care urmează a fi tarifată și le înaintează directorului executiv adjunct.
 7. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 8. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 9. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 10. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 11. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 12. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.
 13. În exercitarea atribuţiilor, persoanele angajate în cadrul Circumscriptiei Sanitare – Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Oficiala au obligaţia de a respecta următoarele reguli de integritate, în conformitate cu prevederile legale:
 • Nu pot rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relaţii cu rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv;
 • Nu pot exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 • Nu pot fi implicate în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 • Au obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A. dacă se regăsesc într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 • Dacă se regăsesc în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, au obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 • Au obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.
 1. Desfasurarea activitatii se va face în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca;
 2. Comunica imediat directorului executiv şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
 3. Aduce la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 4. Coopereaza cu directorul executiv si/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 5. Coopereaza, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 1. Isi însuşeste şi respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora;
 1. Da relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.
 2. Colaboreaza cu directorul executiv pentru imbunatatirea conditiilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
 3. Identifica pericolele privind locul de munca unde isi desfasoara activitatea;
 4. Urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca;
 5. Participa la elaborarea planului de prevenire si protectie;
 6. Identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru postul de lucru unde isi desfasoara activitatea;
 7. Informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale in domeniul SSM;
 8. Aduce la cunostinta angajatorului sau comitetului SSM propuneri privind imbunatatirea conditiilor de munca.

 

DIRECTOR EXECUTIV

DR.DRAGAN GICU

DOCTOR IN MEDICINA VETERINARA