Concurs de promovare pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante

Nr. 12.071 din 18.06.2021

                                      ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Braila organizează la sediul instituţiei din Calea Galati nr.344, concurs de promovare pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante:

 1. – șef serviciu, gradul II, ID 401948, din cadrul Serviciului Economic si Administrativ

Inscrierile se fac in perioada 18.06.2021–07.07.2021,in zilele lucrătoare,intre orele 8,30-17,00 (luni-joi) si 8,30-14,30 (vineri).

Dosarele se depun de către candidați la sediul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din Calea Galați ,nr.344.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului:

1.Selectia dosarelor  de concurs,in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

       2.proba scrisă, în data de 19 iulie 2021, ora 10.00, la sediul Direcției

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braila,Calea Galati,nr.344

       3.proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

                  Condiții de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice) la concursul de promovare in functii publice de conducere vacante,prevazute de art.483,alin.(2) li.a)-e) din Ordonanața de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările si completările ulterioare,astfel: 

Pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Economic și Administrativ:

-alte condiții specifice:

-să deţină competenţe lingvistie de comunicare in limba engleză/franceză de nivel mediu dovedite cu documente emise în condiţiile legii;

-să deţină competenţe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu documente emise in conditiile legii.

– să deţină certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite in Sistemul European de Conturi, conform art. 19 lit. b^2 şi b^3 din Legea nr 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepţie, conform prevederilor O.U.G. nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului financiar-contabil din administraţia publică centrală, pe durata instituirii stării de urgenţă sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României, în condiţiile legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, pot participa la concurs şi candidaţii care nu deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, cu obligatia ca în termen de 12 luni de la încetarea stării de urgenţă sau, după caz, a stării de alertă să dobândească certificatul în cauză;

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe economice ;

– candidații trebuie sa fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Dosarul de concurs trebuie să conțină in mod obligatoriu conform art.143 alin(1) din Hotărârea de Guvern 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,actualizată, următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 ,al cărui model este prevazut in anexa nr.1 la prezentul anunt (formularul se poate descarca de pe dsvsabraila.ro,sectiunea DESPRE DSVSA BRAILA-Oportunități de angajare
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  h) cazierul administrativ.

Documentele componente ale dosarului de concurs vor fi indosariate intr-un dosar cu șina(cartonat).

Vechimea in muncă și/sau in specialitatea studiilor dobandită anterior datei de 01.01.2011 va fi atestată prin inscrierile din cartea de muncă iar vechimea dobandita in munca si/sau in specialitatea studiilor dupa data de 01.01.2011 va fi atestata prin adeverinte.Modelul orientativ este aprobat in anexa nr.2 D din H.G nr.611/2011,cu modificarile si completarile ulterioare.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale,care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Formularul de inscriere poate fi listat de pe site-ul DSVSA Braila sau se pune la dispoziția candidaților de catre D.S.V.S.A Braila prin grija secretarului comisiei de concurs.

Sunt considerate complete dosarele de concurs care contin toate documentele prevazute,pâna la termenul limită al perioadei de inscriere stabilit in anunțul de concurs.

Bibliografia aferentă este prezentată  in anexa nr.2 la prezentul anunț.

Atributiile aferente postului sunt cele prevazute in anexa nr.3 la prezentul anunț.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0236910689 interior 118,precum si pe site-ul www.dsvsabraila.ro,sectiunea DESPRE DSVSA BRAILA-Oportunități de angajare.

.Persoana de contact-Mureș Violeta-consilier,e-mail office-braila@ansvsa.ro.

Afișat în data de 18 iunie 2021, la sediu și pe pagina de internet a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila

ANEXA  NR.1 la anuntul nr. 12.071/18.06.2021 Formular-inscriere

ANEXĂ

la formularul de înscriere la examen/concurs

NOTĂ DE INFORMARE CANDIDAȚI

Potrivit dispozițiilor art. 46, art. 50 alin. (2), art. 60 alin. (2) și ale art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele selecției dosarelor de înscriere, rezultatele aferente probei scrise, precum și rezultatele interviului se vor afișa la sediul Direcției Sanitare Veterinare șsi pentru Siguranța Alimentelor Brăila și pe pagina de internet a instituției. în calitate de autoritate publică organizatoare.

Întrucât informațiile privind rezultatele obținute de candidați pentru fiecare etapă de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor scoasela concurs se afișează  conform prevederilor legale la sediul institituției și pe site-ul acesteia, aceste informații conțin și date cu caracter personal, iar în contextul prevederilor art. 15-22 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), candidații, în calitate de persoane vizate au posibilitatea de a opta pentru pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute de listele care vor fi afișate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând candidaților înscriși la concurs este efectuată în conformitate cu îndeplinirea unei obligații legale ce revine Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila, strict în scopul efectuării recrutării/promovării personalului necesar îndeplinirii atribuțiilor funcționale în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .

Site-ul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila poate conține link-uri către alte platforme sau aplicații care nu sunt gestionate de instituție, dar care pot prelua informații de pe site-ul acesteia, context în care instituția nu este responsabilă pentru conținutul sau politicile de confidențialitate ale site-urilor și aplicațiilor în cauză.

în conformitate cu prevederile art. 15-22 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), candidații, în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la date, (art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 2. Dreptul la rectificarea datelor, (art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 3. Dreptul la ștergerea datelor, (art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 4. Dreptul la restricționarea prelucrărilor, (art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 6. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, (art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 7. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea (art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 8. Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal (art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679).

Dosarele candidaților respinși care conțin și date cu caracter personal se vor restitui la cererea titularilor, iar în cazul în care nu se solicită restituirea, dosarele se vor arhiva conform prevederilor legale

Am luat la cunoștință cu privire la prezenta Notă de informare candidați și confirm dreptul Direcției Sanitare Veterinare șsi pentru Siguranța Alimentelor Brăila de a utiliza și stoca datele mele cu caracter personal numai în scopul prevăzut de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În contextul mai sus prezentat, subsemnatul (a)*_______________________________________ (numele șl prenumele)

 • doresc pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute de listele care vor fi afișate referitor la organizarea acestui concurs/examen și confirm dreptul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila de a utiliza și stoca datele mele personale numai în scopul menționat mai sus.

Data______________________________

Semnătura

 • nu doresc pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute de listele care vor fi afișate referitor la organizarea acestui concurs/examen dar confirm dreptul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila de a utiliza și stoca datele mele personale numai în scopul menționat mai sus.

Data______________________________

Semnătura

 

Nota:* Prezenta Notă de informare se semnează de către candidat după predarea dosarului de înscriere conform mențiunilor din anunțul de organizare a concursului.

                                          ANEXA NR. 2 la anuntul nr.12.071 din 18.06.2021

Bibliografia pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Economic și Administrativ:

 1. Constituţia României, republicată;(integral)
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea finanțelor publice nr.500/2002;
 7. Ordinul OMFP nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, cu modificările ulterioare;
 8. Ordinul OMFP nr.1917/2005 privind planul de conturi al instituțiilor publice, cu modificările, cu completările ulterioare și instrucțiuni de aplicare (OMFP nr.2021/2013, OMFP nr.845/2014, OMFP nr.720/2014, OMFP nr.465/2015);
 9. Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere   fără plata și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice
 10. Ordinul Nr. 2.005/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind completarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
 11. Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice
 12. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar contabile
 13. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 14. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 15. Hotărârea nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
 16. Ordinul nr.1801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiilor financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare-Forexebug
 17. Ordinul nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului national de raportare – ForexeBug.

Tematică

 1. Constituția României, republicată;(integral)
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
 5. Reglementări în domeniul contabilității, planul de conturi general,modelele situațiilor financiare, registrelor și formularelor comune privind activitatea financiară.
 6. Procedurile privind formarea, admnistrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice. Planificarea veniturilor și cheltuielilor în instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții.
 7. Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.
 8. Norme metodologice privind organizarea și  conducerea contabilității instituțiilor publice.
 9. Reglementări privind transmiterea fără plata și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.
 10. Cererea pentru deschiderea de credite bugetare.
 11. Clasificatia indicatorilor privind finanțele publice.
 12. Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar contabile.
 13. Reglementări privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 14. Principii care stau la baza atribuirii contractelor și praguri valorice conform art.7 din Legea 98/2016.
 15. Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție/acord cadru din Legea 98/2016, proceduri de atribuire.
 16. Reglementări privind metodologia de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare.
 17. Reglementări privind completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de șef serviciu – Serviciul Economic și Administrativ

 RESPONSABILITATI GENERALE :

– Planifică şi coordonează activităţile specifice ale structurii pe care o conduc.

– Stabileşte obiectivele structurii pe care o conduc în conformitate cu cerinţele legale privind sistemul de control intern/managerial şi răspund de îndeplinirea acestora.

– Intocmeşte fişele de post ale angajaţilor din structurile pe care le conduc şi le transmit spre aprobare directorului executiv.

– Intocmeşte/contrasemnează evaluările angajaţilor din structurile pe care le conduc şi le transmit spre contrasemnare, dacă este cazul, directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv.

– Dispune măsurile necesare şi răspund de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduc, potrivit prevederilor legale în vigoare.

– Asigură şi răspunde de respectarea dispoziţiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite şi aprobate de conducerea D.S.V.S.A. în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat la nivelul instituţiei, în cadrul structurii pe care o conduc.

– Asigură şi răspunde de raportarea rezultatelor activităţii structurii pe care o conduc, către şefii ierarhici superiori şi către A.N.S.V.S.A.

– Asigură şi răspunde de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea şi obţinerea resurselor necesare activităţilor specifice pe care le desfăşoară structura pe care o conduc.

– Stabileşte şi aplică metode proprii privind controlarea derulării activităţilor specifice realizate de angajaţii din subordine.

– Asigură şi răspunde de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de conducerea D.S.V.S.A. şi de către A.N.S.V.S.A. la nivelul structurii pe care o conduc, în termenele stabilite de acestea.

– Asigură şi răspunde de instruirea necesară a angajaţilor din subordine, în conformitate cu necesităţile identificate şi/sau dispoziţiile conducerii D.S.V.S.A. şi ale A.N.S.V.S.A.

– Răspunde de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul structurii pe care o conduc, precum şi de aplicarea şi corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri.

– Coordonează, organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor specifice structurii pe care o conduc şi de corectitudinea cu care acestea sunt realizate.

– Asigură şi răspunde de comunicarea către conducerea D.S.V.S.A. a deficienţelor de natură să producă alterări în buna desfăşurare a activităţilor realizate de personalul din subordine, precum şi a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficienţe.

– Repartizează sarcini de serviciu angajaţilor din subordine, în conformitate cu competenţele acestora, cu privire la derularea activităţilor specifice structurii pe care o conduc.

– Colaborează cu D.S.V.S.A. din alte judeţe pentru soluţionarea neconformităţilor legate de trasabilitate.

ATRIBUȚIILE SI RESPONSABILITĂTILE POSTULUI

– Organizeaza, verifica si raspundede buna desfasurare a activitatii financiar-contabile a D.S.V.S.A. Braila cu respectarea legislatiei in vigoare.

– Organizează şi răspunde de exercitarea controlului financiar preventiv propriu conform legii;

– Organizează şi monitorizează implementarea şi actualizarea programelor IT privind prelucrarea electronică a datelor financiar-contabile, a celor privind achiziţiile publice şi a celor privind salarizarea personalului.

– Organizează şi răspunde de exercitarea controlului de gestiune.

– Răspunde de elaborarea şi fundamentarea propunerilor privind proiectul de buget anual şi cu ocazia rectificărilor bugetare, pe baza strategiilor şi a proiectelor prioritare ale D.S.V.S.A., împreună cu structurile de specialitate, pe care le înaintează la termen ordonatorului principal de credite.

– Răspunde de întocmirea/modificarea, precum şi de fundamentarea repartizării pe trimestre a bugetelor aprobate, ori de câte ori este nevoie, şi le înaintează ordonatorului principal de credite, spre aprobare.

– Răspunde de întocmirea şi fundamentarea propunerilor privind virările de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat, în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le transmite la A.N.S.V.S.A., în vederea aprobării.

– Răspunde de elaborarea şi fundamentarea necesarului de credite bugetare pentru D.S.V.S.A., pe subdiviziunile clasificaţiei indicatorilor financiari, şi le comunică A.N.S.V.S.A. la termenele stabilite de aceasta.

– Urmăreşte respectarea disciplinei financiar – bugetare, a normelor metodologice şi instrucţiunilor de aplicare a prevederilor legale sau de reglementare a unor activităţi.

– Răspunde de elaborarea şi fundamentarea solicitărilor privind deschiderile de credite, în condiţiile stabilite de lege.

– Răspunde de întocmirea situaţiilor financiare lunare/trimestriale/anuale a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor de angajament, creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate/repartizate pe trimestre, precum şi de transmiterea acestora în termenele stabilite şi comunicate de către A.N.S.V.S.A.

– Răspunde, din punct de vedere financiar, de elaborarea rapoartelor financiare intermediare şi finale pentru fiecare program cofinanţat de Comisia Europeană.

– Intocmeşte documentele specifice, controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legale pentru programele cofinanţate, pe domeniul de competenţă.

– Avizează şi răspunde de stabilirea corespunzătoare a fondului de salarii al D.S.V.S.A. Braila, în vederea elaborării necesarului de credite bugetare.

– Răspunde de elaborarea şi fundamentarea solicitărilor privind investiţiile proprii ale D.S.V.S.A., conform legislaţiei în vigoare.

– Intreprinde măsurile necesare pentru realizarea activităţii de inventariere a elementelor de activ şi pasiv la nivelul activităţii proprii a D.S.V.S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

– Organizează şi răspunde de derularea activităţilor de gestionare a bunurilor aflate în patrimoniul D.S.V.S.A., inclusiv elaborarea proiectelor de decizie privind desemnarea gestionarilor.

– Răspunde de respectarea legii privind constituirea garanţiilor materiale aferente numirii gestionarului, conform legislaţiei în vigoare.

– Transmite propuneri de modificare/completare a anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, către A.N.S.V.S.A.

– Analizează documentele necesare în vederea dării în administrare, concesionării, închirierii şi schimbării destinaţiei imobilelor, în limitele şi în condiţiile legii, şi le înaintează spre aprobare A.N.S.V.S.A.

– Răspunde de raportarea către conducerea D.S.V.S.A. şi către A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform dispoziţiilor primite.

– Colaborează cu celelalte structuri din cadrul D.S.V.S.A. în formularea răspunsurilor la notificările prealabile ale persoanelor care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim în legătură cu sau în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor, ori la solicitările Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau ale instanţei de judecată, în termenele prevăzute de lege.

– Colaborează cu Biroul/Compartimentul Juridic şi Resurse Umane în formularea apărărilor D.S.V.S.A. în cazul procedurilor de atribuire contestate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau la instanţa de judecată.

– Pune în aplicare deciziile şi încheierile pronunţate de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, precum şi hotărârile instanţei de judecată.

– Raspunde, potrivit legii, de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuand, personal sau prin imputernicit, controlul gestionar al casieriei;

– Raspunde de buna desfasurare a activitatilor realizate de compartimentul Achizitii-Investitii, si de compartimentul Comunicare, Registratura-Arhiva.

– Raspunde si urmareste efectuarea tuturor platilor la termenele stabilite, inclusiv a celor prevazute in programele cofinantate, in limita prevederilor bugetare aprobate;

– Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare.

– Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale.

– Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

– Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

– În exercitarea atribuţiilor, persoanele angajate în cadrul D.S.V.S.A.Braila au obligaţia de a respecta          următoarele reguli de integritate, în conformitate cu prevederile legale:

 1. Nu pot rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relaţii cu rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv;
 2. Nu pot exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 3. Nu pot fi implicate în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 4. Au obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A.Braila dacă                se regăsesc într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 5. Dacă se regăsesc în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, au obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 6. Au obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

– Ia măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi protecţiei în muncă.

– Elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a muncii.

– Identifică pericolele şi evaluează riscurile profesionale pentru personalul A.N.S.V.S.A.

– Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate în cadrul A.N.S.V.S.A. şi asigură condiţii pentru ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă şi adecvată în acest domeniu.

– Urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite.

– Elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de către angajaţii A.N.S.V.S.A.

–  Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege privind prevenirea si protectia muncii.

Contribuie in mod indirect la actul de control oficial prin:

Conform Legii privind finantele publice nr.500/2002 si Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010:– Elaboreaza proiectelor de buget, bazate pe note de fundamentare, ținând seama de utilizarea cat mai eficienta a resurselor bugetare limitate, accentuandu-se preocuparea pentru sporirea veniturilor proprii si identificarea de noi surse de venituri, ținând cont de principiile de eficienta, economicitate si eficacitate a utilizarii fondurilor publice.- Constituie activitati  oficiale de control.

Conform Ordinul nr. 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor:-Participa la controlul oficial pentru realitatea, regularitatea și conformitatea cu prevederile Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor a acțiunilor/serviciilor sanitar-veterinare, începând cu întocmirea contractele de concesiune a activităților sanitar- veterinare publice de interes național și a bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară, respectiv contractele de servicii de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale și al bolilor transmisibile de la animale la om, de protecție a animalelor și a mediului, de identificare și înregistrare a animalelor.

-Atribuțiile de control oficial se continua prin verificarea și avizarea, decontul lunar pentru realitatea, regularitatea și conformitatea cu prevederile Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor a acțiunilor/serviciilor de înregistrare și identificare a animalelor cuprinse în decontul lunar.

-Verifica corectitudinea tarifelor înscrise în decont, în raport cu prevederile legale în vigoare, pentru fiecare acțiune sanitar-veterinară efectuată, calculele efectuate pentru stabilirea valorii din decont și din factura fiscală, înregistrează în evidența contabilă decontul justificativ cumulativ, consumul de produse și de materiale specifice operațiunilor de imunizare, testelor alergice și prelevării de probe pentru teste serologice, sau materialele specifice acțiunilor de identificare și înregistrare a animalelor, în concordanță cu acțiunile sanitar-veterinare efectuate și actualizează, lunar, evidența consumurilor și stocurilor de produse existente în depozitul instituției.

-Verifica îndeplinirea condițiilor de formă și de fond ale facturilor fiscale emise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți/reprezentatul legal al societății comerciale

-Îndeplinește operațiunile specifice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor determinate de acțiunile sanitar-veterinare.

-Conform Ordinului nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.- Controlează și  confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată. Controlează, verifica și confirma  că există o obligaţie certă şi o sumă datorată, exigibilă la o anumită dată, şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate semna –aproba  “Ordonanţarea de plată” pentru efectuarea plăţii.Ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.

– Ordonanţarea de plată întocmita va fi controlată și verificată să conţină date cu privire la:

– exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata;

– subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata;

– suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă naţională ;

– datele de identificare a beneficiarului plăţii;

– natura cheltuielilor;

– modalitatea de plată.

La înscrierea informaţiilor în coloana 1 “Disponibil înaintea efectuării plăţii” din formularul “Ordonanţare de plată” se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în contul 8066 “Angajamente bugetare”, precum şi de plăţile efectuate din contul 770 “Finanţarea de la buget” sau din alte conturi de disponibilităţi, după caz, dar şi de cheltuielile care au fost angajate, lichidate şi ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii formularului “Ordonanţare de plată”.

– Controlează și verifică dacă ordonanţarea de plată este însoţită de documentele justificative în original care vor  purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care să confirme corectitudinea sumelor de plată, livrarea şi recepţionarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, existenţa unui alt titlu care să justifice plata, precum şi, după caz, înregistrarea bunurilor în gestiunea instituţiei şi în contabilitatea acesteia.

– Conform Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

– Verifică modul de respectare a legalității  privind  realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.

Conform HG 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor:-Verificarea documentatiei privind despagubirile ce se cuvin proprietarilor de animale

– În vederea efectuarii platilor reprezentand despagubiri ce se cuvin proprietarilor de animale,  asigura cererea de deschidere a creditelor bugetare, insotita de centralizatorul deconturilor pe care il intocmeste, asigurandu-se astfel plata despagubirilor

– Conform art 39 din Ordonanta 2/2001, actualizata, punerea in executare a proceselor verbale de constatare a contraventiei prin primirea proceselor verbale de constatare a  contraventiei, neatacat in termenul legal astfel :- Pentru sumele care fac venit integral la bugetele locale, transmite organelor de specialitate ale unitatiilor administrativ teritoriale in a caror raza domiciliaza contravenientul persoana fizica ;

– Pentru sumele care fac venit la bugetul statului  transmite organelor de specialitate ale unitatiilor subordonate Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administratie Fiscala in a caror raza teritoriala isi au domiciliul persoana juridica .

In realizarea activitatii de control oficial participa si raspunde, conform atributiilor pentru activitatea Centrului Local de Combatere a Bolilor animalelor; intocmeste situatii, rapoarte privind controlul official pe care le transmite la ANSVSA si la alte institutii publice; raspunde, in termenele legale, la petitiile, sesizarile repartizate spre solutionare, potrivit legii.

 

Atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca:

– Desfasurarea activitatii se va face in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea conducerii D.S.V.S.A. Braila, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

– Comunica imediat conducerii D.S.V.S.A. Braila si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.

– Aduce la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau conducerii D.S.V.S.A. Braila accidentele suferite de propria persoana.

– Coopereaza cu conducerea D.S.V.S.A. Braila si/sau lucratorilor desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.

– Coopereaza, atata timp cat este necesar, cu conducerea D.S.V.S.A. Braila si/sau lucratorilor desemnati, pentru a permite conducerii D.S.V.S.A. Braila sa se asigure ca madiul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate.

– Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.

– Da relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

– Colaboreaza cu conducerea D.S.V.S.A. Braila pentru imbunatatirea conditiilor in demeniul sanatatii si securitatii in munca.

– Identifica pericolele privind locul de munca unde isi desfasoara activitatea.

– Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare.

– Urmareste intretinerea, manipularea si depozitatrea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si imlocuirea lor la termenele stabilite.

– Urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca.

– Participa la elaborarea planului de prevenire si protectie.

– Identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru postul de lucru unde isi desfasoara activitatea.

– Aduce la cunostinta conducerii D.S.V.S.A. Braila sau comitetului SSM propuneri privind    imbunatatirea conditiilor de munca.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

       Dr.Arsene Marian

Doctor în medicină veterinară

Formular-inscriere

Model adeverința