Concurs de promovare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante

Nr. 11539/14.06.2021

                                      ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Braila organizează la sediul instituţiei din Calea Galati nr.344, concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:

 1. șef serviciu, gradul II, ID 436374, din cadrul Serviciului Control Oficial Sănatate si Bunăstare Animală;

      2.- șef serviciu, gradul II, ID 436377, din cadrul Serviciului Catagrafie, Autorizare, Inregistrare si Evidentă Informatizată;

      3.-sef birou gradul II, ID 533431, din cadrul Biroului Identificare si Inregistrare Animale.

Inscrierile se fac in perioada 14.06.2021–05.07.2021,in zilele lucrătoare,intre orele 8,30-17,00 (luni-joi) si 8,30-14,30 (vineri).

Dosarele se depun de către candidați la sediul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din Calea Galați ,nr.344.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului:

1.Selectia dosarelor  de concurs,in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

       2.proba scrisă, în data de 15 iulie 2021, ora 10.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braila,Calea Galati,nr.344

       3.proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

 

                  Condiții de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice) la concursul de promovare in functii publice de conducere vacante,prevazute de art.483,alin.(2) li.a)-e) din Ordonanața de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările si completările ulterioare,astfel:

 

Pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate si Bunăstare Animală:

alte condiții specifice:

-să deţină competenţe lingvistie de comunicare in limba engleză/franceză de nivel mediu dovedite cu documente emise în condiţiile legii;

-să deţină competenţe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu documente emise in conditiile legii.

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

– candidații trebuie sa fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Catagrafie ,Autorizare,Inregistrare si Evidentă Informatizată

alte condiții specifice:

-să deţină competenţe lingvistie de comunicare in limba engleză/franceză de nivel mediu dovedite cu documente emise în condiţiile legii;

-să deţină competenţe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu documente emise in condițiile legii.

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

– studii  universitare de licenta  absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licentă sau echivalentă in domeniul fundamental matematică și stiintele naturii,ramua de știința chimie si inginerie chimică ,domeniul de licentaă inginerie chimică ,specializarea chimie alimentară și tehnologii biochimice;

– studii  universitare de licentă  absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul fundamental matematică și știinte ale naturii,ramua de știința informatică ,domeniul de licentă informatică,specializarea informatică .

– candidații trebuie sa fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii,

 

Pentru funcția publică vacantă de șef birou din cadrul Biroului Identificare si Inregistrare Animale

-alte condiții specifice:

să deţină competenţe lingvistie de comunicare in limba engleză/franceză de nivel mediu dovedite cu documente emise în condiţiile legii;

-să deţină competenţe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu documente emise in conditiile legii.

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matetmatica si stiinte ale naturii, ramura de știință informatica, domeniul de licență informatica, specialitatea informatica.

-candidații trebuie sa fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină in mod obligatoriu conform art.143 alin(1) din Hotărârea de Guvern 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,actualizată, următoarele documente:

 

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 ,al cărui model este prevazut in anexa nr.1 la prezentul anunt (formularul se poate descarca de pe dsvsabraila.ro,sectiunea DESPRE DSVSA BRAILA-Oportunități de angajare
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  h) cazierul administrativ.

 

Documentele componente ale dosarului de concurs vor fi indosariate intr-un dosar cu șina(cartonat).

Vechimea in muncă și/sau in specialitatea studiilor dobandită anterior datei de 01.01.2011 va fi atestată prin inscrierile din cartea de muncă iar vechimea dobandita in munca si/sau in specialitatea studiilor dupa data de 01.01.2011 va fi atestata prin adeverinte.Modelul orientativ este aprobat in anexa nr.2 D din H.G nr.611/2011,cu modificarile si completarile ulterioare.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale,care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Formularul de inscriere poate fi listat de pe site-ul DSVSA Braila sau se pune la dispoziția candidaților de catre D.S.V.S.A Braila prin grija secretarului comisiei de concurs.

Sunt considerate complete dosarele de concurs care contin toate documentele prevazute,pâna la termenul limită al perioadei de inscriere stabilit in anunțul de concurs.

Bibliografiile aferente sunt cele prezentate in anexa nr.2 la prezentul anunț.

Atributiile aferente posturile sunt cele prevazute in anexa nr.3 la prezentul anunț.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0236910689 interior 118,precum si pe site-ul www.dsvsabraila.ro,sectiunea DESPRE DSVSA BRAILA-Oportunități de angajare.

.Persoana de contact-Mureș Violeta-consilier,e-mail office-braila@ansvsa.ro.

 

Afișat în data de 14 iunie 2021, la sediu și pe pagina de internet a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila

 Anexa 1 Formular-inscriere

 

ANEXA NR. 2 la anuntul din 11539/14.06.2021

 

Bibliografia și tematica pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Control Oficial Sănatate si Bunăstare Animală:

 1.       Constituția României, republicată;(integral)
 2.       Reglementări în domeniul funcției publice;
 3.       Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,cu modificările si completările ulterioare;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările  ulterioare
 6. Ordin ANSVSA nr.35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.
 7. Ordonanța de Guvern. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea de Guvern nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 9.  ORDIN nr. 14 din 30 ianuarie 2014 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010
 10. ORDIN nr. 21 din 5 martie 2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea,cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Regulamentul nr. 625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale);
 12. Regulamentul de punere în aplicare nr. 627/2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale ;
 13. Regulamentul nr. 429/2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor (“Legea privind sănătatea animală”) ;
 14. Regulamentul nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002;
 15. Regulamentul nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată .

 

 

Tematica:

 1. Constituția României, republicată;(integral)
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 5. Sancționarea agenților economici la incălcarea normelor sanitare veterinare in vigoare – art.2, art.3, art 3^1, art. 4, art.5, art. 6, art.7 , art. 7^1,art. 8, art.10, art.14.;
 6. Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 7. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea serviciilor veterinare;
 8. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;
 9. Apecte privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale;
 10. Reglementări privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea;
 11. Reglementări privind efectuarea controalelor oficiale și a altor activităţi oficiale de către autorităţile competente din statele membre;
 12. Aspecte privind măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate a cărnii proaspete cu cerinţele Uniunii pentru protecţia sănătăţii umane și a sănătăţii și bunăstării animalelor;
 13. Reglementări privind norme de prevenire și control al bolilor animalelor care sunt transmisibile la animale sau la oameni;
 14. Reglementări privind norme referitoare la subproduse de origine animala și produse derivate, pentru a preveni și minimiza riscul afectării sănătății publice și animale, generat de aceste produse si subproduse;
 15. Reglementări privind normele de sănătate publică și animală privind subprodusele de origine animală și produsele derivate;

Bibliografia si tematica  pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Catagrafie ,Autorizare,Inregistrare si Evidență Informatizată

 

 1. Constituția României, republicată.;(integral)
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotararea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordin ANSVSA nr.35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;
 7. Ordonanța de Guvern. nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea de Guvern nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 9. ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală,cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală,cu modificarile si comletarile ulterioare;
 11. ORDIN nr. 83 din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar,cu modificările si completările ulterioare;
 12. ORDIN nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor,cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor*),republicata;
 14. REGULAMENTUL (CE) nr. 1/2005 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97.

 

Tematica:

 1. Constituția României, republicată.;(integral)
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi   bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. .Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța  alimentelor;
 6. ,Normele metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;
 7. .Organizarea activității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;
 8. .Structura de organizare și funcționare a Autorității Naționale Sanitare Veterinare  și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia;
 9. .Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează,depozitează,transport și/sau distribuie produse de origine animală;
 10.  Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare direct și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animal sau nonanimală, precum și a activităților de producție ,procesar, depozitare, transport și comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală;

11. Norma sanitară veterinară privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinarăa unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar;

12. Norma sanitară veterinară privind procedura procedura de înregistrare /autorizare sanitară veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și bunăstării animalelor;

13.Legea cadru privind protecția animalelor;

14.Cerințele specifice referitoare la protecția animalelor pe timpul transportului.

 

 

Bibliografia și tematica pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Biroului Identificare si Inregistrare Animale

 

 1. Constitutia Romaniei, republicată;(integral)
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi   bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotararea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările  ulterioare;
 6. Ordin ANSVSA nr.35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;
 7. Ordonanta de Guvern. nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotararea de Guvern nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 9. ORDIN nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor,cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Ordonanţă de Urgenţă nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România,cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Ordonanţă de Urgenţă nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 12. Ordin nr. 1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân,cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Regulamentul (UE) nr. 653/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și etichetarea cărnii de vită și mânzat.

 

 

Tematica:

1.Constituția României, republicată;(integral)

2.Reglementări în domeniul funcției publice;

 1. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4.Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

 1. Sancționarea agenților economici la incălcarea normelor sanitare veterinare in vigoare – art.2, art.3, art 3^1, art. 4, art.5, art. 6, art.7 , art. 7^1,art. 8, art.10, art.14;
 2. Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 3. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea serviciilor veterinare;

8.Reglementări privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;

 1. Norme pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare
  a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor;
 2. Reglementări privind elementele de identificare si inregistrare a bovinelor in România;
 3. Reglementări privind elementele de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor;
 4. Reglementări privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân;
 5. Reglementări privind identificarea şi înregistrarea bovinelor in Romania.

 

 

ANEXA NR. 3 la anuntul din 11539/14.06.2021

 

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de șef serviciu – Serviciu Control Oficial Sănătate si Bunăstare Animală

 

Atribuții generale

 1. planifică şi coordonează activităţile specifice ale structurii pe care o conduc;
 2. stabileşte obiectivele structurii pe care o conduc în conformitate cu cerinţele legale privind sistemul de control intern/managerial şi răspund de îndeplinirea acestora;
 3. întocmeşte fişele de post ale angajaţilor din structurile pe care le conduc şi le transmit spre aprobare directorului executiv;
 4. întocmeşte evaluările angajaţilor din structurile pe care le conduc şi le transmit spre contrasemnare, dacă este cazul, directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 5. dispune măsurile necesare şi răspund de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduc, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 6. asigură şi răspunde de respectarea dispoziţiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite şi aprobate de conducerea D.S.V.S.A. în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat la nivelul instituţiei, în cadrul structurii pe care o conduc;
 7. asigură şi răspunde de raportarea rezultatelor activităţii structurii pe care o conduc, către şefii ierarhici superiori şi către A.N.S.V.S.A;
 8. asigură şi răspunde de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea şi obţinerea resurselor necesare activităţilor specifice pe care le desfăşoară structura pe care o conduc;
 9. stabileşte şi aplică metode proprii privind controlarea derulării activităţilor specifice realizate de angajaţii din subordine;
 10. asigură şi răspunde de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de conducerea D.S.V.S.A. şi de către A.N.S.V.S.A. la nivelul structurii pe care o conduc, în termenele stabilite de acestea;
 11. asigură şi răspunde de instruirea necesară a angajaţilor din subordine, în conformitate cu necesităţile identificate şi/sau dispoziţiile conducerii D.S.V.S.A. şi ale A.N.S.V.S.A;
 12. răspunde de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul structurii pe care o conduc, precum şi de aplicarea şi corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri;
 13. coordonează, organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor specifice structurii pe care o conduc şi de corectitudinea cu care acestea sunt realizate;
 14. asigură şi răspunde de comunicarea către conducerea D.S.V.S.A. a deficienţelor de natură să producă alterări în buna desfăşurare a activităţilor realizate de personalul din subordine, precum şi a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficienţe;
 15. repartizează sarcini de serviciu angajaţilor din subordine, în conformitate cu competenţele acestora, cu privire la derularea activităţilor specifice structurii pe care o conduc.
 16. colaborează cu D.S.V.S.A. din alte judeţe pentru soluţionarea neconformităţilor legate de trasabilitate.
 17. desfasurarea activitatii se va face în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.

 

Atribuții specifice:

 

 1. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 2. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;
 3. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 4. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 5. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 6. întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întreg lanţul alimentar şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 7. transmite la A.N.S.V.S.A./D.S.V.S.A. datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, aprobate de Directorul executiv al D.S.V.S.A;
 8. transmite la institutele naţionale veterinare de referinţă probele, datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, cu aprobarea directorului executiv;
 9. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile notificabile la animale, inclusiv zoonoze, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 10. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul Sanatatii si Bunastarii Animalelor, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 11. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale
 12. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 13. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 14. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 15. întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întreg lanţul alimentar şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 16. transmite la A.N.S.V.S.A./D.S.V.S.A. datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, aprobate de Directorul executiv al D.S.V.S.A;
 17. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile notificabile la animale, inclusiv zoonoze, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 18. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 19. verifică şi stabileşte statusul de sănătate a efectivelor de animale şi a exploataţiilor de animale;
 20. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 21. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 22. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 23. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;
 24. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 25. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 26. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 27. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 28. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 29. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 30. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 31. desfasurarea activitatii se va face în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.
 32. comunica imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
 33. aduce la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 34. coopereaza cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 35. coopereaza, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 36. isi însuşeste şi respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora;
 37. da relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.
 38. colaboreaza cu angajatorul pentru imbunatatirea conditiilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca
 39. identifica pericolele privind locul de munca unde isi desfasoara activitatea
 40. monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare
 41. urmareste intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si inlocuirea lor la termenele stabilite
 42. urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca.
 43. participa la elaborarea planului de prevenire si protectie
 44. identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru postul de lucru unde isi desfasoara activitatea
 45. informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale in domeniul SSM
 46. aduce la cunostinta angajatorului sau comitetului SSM propuneri privind imbunatatirea conditiilor de munca
 47. in exercitarea atribuţiilor, persoanele angajate în cadrul D.S.V.S.A. au obligaţia de a respecta următoarele reguli de integritate, în conformitate cu prevederile legale:
 48. nu pot rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relaţii cu rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv;
 49. nu pot exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 50. nu pot fi implicate în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 51. . au obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A. dacă se regăsesc într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 52. dacă se regăsesc în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, au obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 53. . au obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

 

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de șef serviciu – Serviciul Catagrafie, Autorizare, Inregistrare și Evidență Informatizată

 

Atribiții generale:

 

 1. planifică şi coordonează activităţile specifice ale structurii pe care o conduce;
 2. stabileşte obiectivele structurii pe care o conduce în conformitate cu cerinţele legale privind sistemul de control intern/managerial şi răspund de îndeplinirea acestora;
 3. întocmeşte/contrasemnează fişele de post ale angajaţilor din structura pe care o conduce şi le transmite spre aprobare directorului executiv;
 4. întocmeşte evaluările angajaţilor din structurile pe care le conduc şi le transmite spre aprobare directorului executiv;
 5. dispune măsurile necesare şi răspunde de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduce, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 6. asigură şi răspunde de respectarea dispoziţiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite şi aprobate de conducerea D.S.V.S.A. în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat la nivelul instituţiei, în cadrul structurii pe care o conduce;
 7. asigură şi răspunde de raportarea rezultatelor activităţii structurii pe care o conduce, către şefii ierarhici superiori şi către A.N.S.V.S.A;
 8. asigură şi răspunde de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea şi obţinerea resurselor necesare activităţilor specifice pe care le desfăşoară structura pe care o conduce;
 9. stabileşte şi aplică metode proprii privind controlarea derulării activităţilor specifice realizate de angajaţii din subordine;
 10. asigură şi răspunde de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de conducerea D.S.V.S.A. şi de către A.N.S.V.S.A. la nivelul structurii pe care o conduce, în termenele stabilite de acestea;
 11. asigură şi răspunde de instruirea necesară a angajaţilor din subordine, în conformitate cu necesităţile identificate şi/sau dispoziţiile conducerii D.S.V.S.A. şi ale A.N.S.V.S.A;
 12. răspunde de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul structurii pe care o conduce, precum şi de aplicarea şi corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri;
 13. coordonează, organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor specifice structurii pe care o conduce şi de corectitudinea cu care acestea sunt realizate;
 14. asigură şi răspunde de comunicarea către conducerea D.S.V.S.A. a deficienţelor de natură să producă alterări în buna desfăşurare a activităţilor realizate de personalul din subordine, precum şi a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficienţe;
 15. repartizează sarcini de serviciu angajaţilor din subordine, în conformitate cu competenţele acestora, cu privire la derularea activităţilor specifice structurii pe care o conduce.
 16. colaborează cu D.S.V.S.A. din alte judeţe pentru soluţionarea neconformităţilor legate de trasabilitate.
 17. Nu poate rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relaţii cu rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv;
 18. Nu poate exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 19. Nu poate fi implicat în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 20. Are obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A. dacă se regăsesc într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 21. Dacă se regăseste în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, are obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 22. Are obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

Atributii specifice:

23.realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în          domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;

24.propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;

 1. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 2. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;

26.Urmareste respectarea termenelor de solutionare prevazute de lege pentru solutionarea solicitarilor de autorizare/inregistrare

 1. Urmareste si raspunde de actualizarea catagrafiei unitatilor autorizate/inregistrate
 2. Raspunde de comunicarea la Registrul Comertuluisi altor institutii conform legislatiei in vigoare, a ordonantelor de interzicere a activitatii cu respectarea termenului legal
 3. Creeaza , controleaza si gestioneaza pentru personalul din cadrul DSVSA conturile de acces in sistemele informatice sanitare veterinare(SNIIA, LIMS, SRAAF, INTRANET, TRACES)
 4. Gestioneaza si distribuie certificatele pentru comert intracomunitar, import, export conform cu modelele aprobate/agreate de ANSVSA
 5. Monitorizeaza activitatile de comert intracomunitar, importul si exportul de animale vii, embrioni,produse alimentare si SNCU pe teritoriul de competenta
 6. Monitorizeaza si verifica activitatle referitoare la inregistrarea exploatatiilor si identificarea animalelor
 7. Asigura implementarea legislatiei sanitare veterinare din domeniul inregistrarii exploatatiilor si identificarii animalelor si a procedurilor stabilite de ANSVSA.
 8. Planifica si participa la organizarea controalelor specifice si transmiterea documentatiei catre APIA cu privire la respectarea de catre agricultori a SMR la domeniile specifice de competenta.

35.Primeste, inregistreaza si distribuie petitiile, in functie de domeniul la care face referire, catre structurile din cadrul DSVSA.

 1. Transmite raspunsurile la petitii, avizate de directorul executiv, cu respectarea termenelor legale. 37.Aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 2. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 3. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;
 4. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 5. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 6. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 7. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 8. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 9. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 10. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 11. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A., în conformitate cu limitele de competenţă.
 12. desfasurarea activitatii se va face în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.
 13. comunica imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
 14. aduce la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 15. coopereaza cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 16. coopereaza, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 17. isi însuşeste şi respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora;
 18. da relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.
 19. colaboreaza cu angajatorul pentru imbunatatirea conditiilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca
 20. identifica pericolele privind locul de munca unde isi desfasoara activitatea
 21. monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare
 22. urmareste intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si minlocuirea lor la termenele stabilite
 23. urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca.
 24. participa la elaborarea planului de prevenire si protectie
 25. identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru postul de lucru unde isi desfasoara activitatea
 26. informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale in domeniul SSM
 27. aduce la cunostinta angajatorului sau comitetului SSM propuneri privind imbunatatirea conditiilor de munca

 

 

 

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de șef birou – Birou Identificare si Inregistrare Animale

 

Atrbuții generale:

 

 1. planifică şi coordonează activităţile specifice ale structurii pe care o conduc;
 2. stabileşte obiectivele structurii pe care o conduc în conformitate cu cerinţele legale privind sistemul de control intern/managerial şi răspund de îndeplinirea acestora;
 3. întocmeşte fişele de post ale angajaţilor din structurile pe care le conduc şi le transmit spre aprobare directorului executiv;
 4. întocmeşte evaluările angajaţilor din structurile pe care le conduc şi le transmit spre contrasemnare, dacă este cazul, directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 5. dispune măsurile necesare şi răspund de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduc, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 6. asigură şi răspunde de respectarea dispoziţiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite şi aprobate de conducerea D.S.V.S.A. în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat la nivelul instituţiei, în cadrul structurii pe care o conduc;
 7. asigură şi răspunde de raportarea rezultatelor activităţii structurii pe care o conduc, către şefii ierarhici superiori şi către A.N.S.V.S.A;
 8. asigură şi răspunde de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea şi obţinerea resurselor necesare activităţilor specifice pe care le desfăşoară structura pe care o conduc;
 9. stabileşte şi aplică metode proprii privind controlarea derulării activităţilor specifice realizate de angajaţii din subordine;
 10. asigură şi răspunde de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de conducerea D.S.V.S.A. şi de către A.N.S.V.S.A. la nivelul structurii pe care o conduc, în termenele stabilite de acestea;
 11. asigură şi răspunde de instruirea necesară a angajaţilor din subordine, în conformitate cu necesităţile identificate şi/sau dispoziţiile conducerii D.S.V.S.A. şi ale A.N.S.V.S.A;
 12. răspunde de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul structurii pe care o conduc, precum şi de aplicarea şi corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri;
 13. coordonează, organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor specifice structurii pe care o conduc şi de corectitudinea cu care acestea sunt realizate;
 14. asigură şi răspunde de comunicarea către conducerea D.S.V.S.A. a deficienţelor de natură să producă alterări în buna desfăşurare a activităţilor realizate de personalul din subordine, precum şi a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficienţe;
 15. repartizează sarcini de serviciu angajaţilor din subordine, în conformitate cu competenţele acestora, cu privire la derularea activităţilor specifice structurii pe care o conduc.
 16. colaborează cu D.S.V.S.A. din alte judeţe pentru soluţionarea neconformităţilor legate de trasabilitate.
 17. Nu poate exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 18. Nu poate fi implicat în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 19. Are obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A. dacă se regăsesc într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 20. Dacă se regăseste în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, are obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 21. Are obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

Atribuții specifice:

 

 1. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 2. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;
 3. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 4. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 5. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;

 

 1. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 2. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 3. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;
 4. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 5. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 6. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 7. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 8. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 9. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 10. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 11. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A., în conformitate cu limitele de competenţă.
 12. monitorizează, verifică şi răspunde de activităţile referitoare la înregistrarea exploataţiilor şi identificarea animalelor, remedierea eventualelor erori, potrivit legislaţiei în vigoare;
 13. controlează respectarea procedurilor tehnice privind comercializarea mijloacelor oficiale de identificare de către furnizorii primari şi secundari;
 14. emite, la cererea proprietarilor, paşapoartele pentru bovinele identificate şi înregistrate, şi eliberează paşapoartele emise către proprietarii bovinelor ;
 15. . verifică respectarea termenelor legale de identificare şi înregistrare a datelor în BND de către utilizatorii Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, conform actelor normative în vigoare;
 16. controlează implementarea legislaţiei sanitare veterinare din domeniul înregistrării exploataţiilor şi identificării animalelor şi a procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A.;
 17. înregistrează în registre speciale operatorii economici care intermediază comerţul cu animale vii;
 18. verifică conformitatea datelor din BND cu cele din deconturile întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi privind acţiunile de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi stabileşte eşantionul de control, pe care îl comunică Serviciului /Biroului Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală.
 19. gestionează controalele efectuate şi asigură asistenţă în domeniul specific de activitate, structurilor din cadrul D.S.V.S.A. , precum şi altor instituţii cu activităţi conexe sau cu atribuţii de acordare a diverselor forme de sprijin financiar, în vederea aplicării prevederilor legislaţiei europene şi naţionale privind schemele şi măsurile de sprijin acordate întreprinzătorilor, în vederea dezvoltării sectorului agricol şi zootehnic din România, derulate de către MADR prin APIA şi APDRP, referitor la respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor şi a bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC)
 20. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 21. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 22. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 23. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 24. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV

       Dr. Arsene Marian

Doctor în medicină veterinară

 

 

 

Formular-inscriere

Model adeverința