Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

Nr. 12072/18.06.2021

                                      ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Braila  organizează la sediul instituţiei din Calea Galați,nr.344, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Circumscripțiile Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

Inscrierile se fac in perioada 18.06.2021–07.07.2021,in zilele lucrătoare,intre orele 8,30-17,00 (luni-joi) si 8,30-14,30 (vineri).

Dosarele se depun de către candidați la sediul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din Calea Galați ,nr.344.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului:

1.Selectia dosarelor  de concurs,in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

      2.proba scrisă, în data de 20 iulie 2021, ora 10.00, la sediul Direcției

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braila,Calea Galati,nr.344

       3.proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere; Formular_inscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; Model_adeverinta
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Circumscripțiile Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale, sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

-alte condiții specifice, dacă este cazul: –

Documentele componente ale dosarului de concurs vor fi indosariate intr-un dosar cu șina(cartonat).

Vechimea in muncă și/sau in specialitatea studiilor dobandită anterior datei de 01.01.2011 va fi atestată prin inscrierile din cartea de muncă iar vechimea dobandita in munca si/sau in specialitatea studiilor dupa data de 01.01.2011 va fi atestata prin adeverinte.Modelul orientativ este aprobat in anexa nr.2 D din H.G nr.611/2011,cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul de inscriere poate fi listat de pe site-ul DSVSA Braila sau se pune la dispoziția candidaților de catre D.S.V.S.A Braila prin grija secretarului comisiei de concurs.

Sunt considerate complete dosarele de concurs care contin toate documentele prevazute,pâna la termenul limită al perioadei de inscriere stabilit in anunțul de concurs.

Bibliografia aferentă este prezentată  in anexa nr.2 la prezentul anunț.

Atributiile aferente postului sunt cele prevazute in anexa nr.3 la prezentul anunț.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0236910689 interior 118,precum si pe site-ul www.dsvsabraila.ro,sectiunea DESPRE DSVSA BRAILA-Oportunități de angajare.

.Persoana de contact-Mureș Violeta-consilier,e-mail office-braila@ansvsa.ro.

Afișat în data de 18 iunie 2021, la sediu și pe pagina de internet a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila

ANEXA  NR.1 la anuntul nr. 12.072 din 18.06.2021 Formular_inscriere_executie

ANEXĂ la formularul de înscriere la examen/concurs

NOTĂ DE INFORMARE CANDIDAȚI

Potrivit dispozițiilor art. 46, art. 50 alin. (2), art. 60 alin. (2) și ale art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele selecției dosarelor de înscriere, rezultatele aferente probei scrise, precum și rezultatele interviului se vor afișa la sediul Direcției Sanitare Veterinare șsi pentru Siguranța Alimentelor Brăila și pe pagina de internet a instituției. în calitate de autoritate publică organizatoare.

Întrucât informațiile privind rezultatele obținute de candidați pentru fiecare etapă de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor scoasela concurs se afișează  conform prevederilor legale la sediul institituției și pe site-ul acesteia, aceste informații conțin și date cu caracter personal, iar în contextul prevederilor art. 15-22 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), candidații, în calitate de persoane vizate au posibilitatea de a opta pentru pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute de listele care vor fi afișate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând candidaților înscriși la concurs este efectuată în conformitate cu îndeplinirea unei obligații legale ce revine Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila, strict în scopul efectuării recrutării/promovării personalului necesar îndeplinirii atribuțiilor funcționale în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .

Site-ul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila poate conține link-uri către alte platforme sau aplicații care nu sunt gestionate de instituție, dar care pot prelua informații de pe site-ul acesteia, context în care instituția nu este responsabilă pentru conținutul sau politicile de confidențialitate ale site-urilor și aplicațiilor în cauză.

în conformitate cu prevederile art. 15-22 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), candidații, în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la date, (art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 2. Dreptul la rectificarea datelor, (art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 3. Dreptul la ștergerea datelor, (art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 4. Dreptul la restricționarea prelucrărilor, (art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 6. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, (art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 7. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea (art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679);
 8. Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal (art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679).

Dosarele candidaților respinși care conțin și date cu caracter personal se vor restitui la cererea titularilor, iar în cazul în care nu se solicită restituirea, dosarele se vor arhiva conform prevederilor legale

Am luat la cunoștință cu privire la prezenta Notă de informare candidați și confirm dreptul Direcției Sanitare Veterinare șsi pentru Siguranța Alimentelor Brăila de a utiliza și stoca datele mele cu caracter personal numai în scopul prevăzut de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În contextul mai sus prezentat, subsemnatul (a)*_______________________________________ (numele șl prenumele)

 • doresc pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute de listele care vor fi afișate referitor la organizarea acestui concurs/examen și confirm dreptul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila de a utiliza și stoca datele mele personale numai în scopul menționat mai sus.

Data______________________________

Semnătura

– nu doresc pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute de listele care vor fi afișate referitor la organizarea acestui concurs/examen dar confirm dreptul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila de a utiliza și stoca datele mele personale numai în scopul menționat mai sus.

Data______________________________

Semnătura

 

Nota:* Prezenta Notă de informare se semnează de către candidat după predarea dosarului de înscriere conform mențiunilor din anunțul de organizare a concursului.

ANEXA NR. 2 la anuntul nr.12072 din 18.06.2021

Bibliografie/tematica -consilier,clasa I,grad profesional superior

 1. Constituția României, republicată.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Hotărârea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordin ANSVSA nr.35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.
 7. Ordonanța de Guvern. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea de Guvern 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 9. ANSVSA 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.
 10. ANSVSA 57/2010 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu modificările și completările ulterioare
 11. REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.
 12. REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare.
 13. REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală
 14. ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală,cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Sancționarea agenților economici la încălcarea normelor sanitare veterinare în vigoare – art.2, art.3, art 3^1, art. 4, art.5, art. 6, art.7 , art. 7^1,art. 8, art.10, art.14;
 6. Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 7. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea serviciilor veterinare;
 8. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;
 9. Norme sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală;
 10. Aspecte privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală;
 11. Aspecte privind principiile și cerințele generale ale legislației alimentare în domeniul siguranței alimentelor;
 12. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare și cerințele generale de igienă în domeniul produselor alimentare;
 13. Reguli specifice de igienă pentru alimentele de origine animală;
 14. Reguli privind înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor  a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

ANEXA NR. 3 la anuntul nr.12072 din 18.06.2021

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de consilier,grad professional superior din cadrul Circumscripțiilor Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

 1. controlează în teren corectitudinea şi veridicitatea deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi de identificare şi înregistrare a animalelor, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei și răspund de luarea măsurilor legale ce se impun pentru realizarea planului cifric;
 2. monitorizează, certifică şi răspund, pe teritoriul stabilit, de respectarea condiţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de către persoanele fizice sau de către persoanele juridice care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, import, tranzit şi export de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU;
 3. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F., pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei;
 4. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 5. controlează respectarea normelor privind siguranţa alimentelor în toate unităţile care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, valorifică şi comercializează alimente de origine animală şi răspunde de aplicarea măsurilor corective care se impun;
 6. efectuează expertiza produselor de origine animală în unităţile care produc, procesează, depozitează, comercializează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, inclusiv prin prelevare de probe în vederea examenului de laborator al produselor de origine animală;
 7. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 8. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 9. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune neutralizarea produselor medicinale veterinare, alimentelor, hranei pentru animale, animale vii, embrioni, ovule şi material seminal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 10. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale.
 11. verifică conformitatea depozitelor de destinaţie la importurile de alimente/hranei pentru animale, prevăzute în Documentul de intrare şi datele existente legate de înregistrarea unităţilor;
 12. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 13. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 14. întocmesc rapoarte şi situaţii privind unităţile care se află în aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiei, inclusiv situaţia epidemiologică;
 15. întocmesc situaţii referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze;
 16. evaluează şi răspund de verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi întocmesc referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor şi a obiectivelor supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, inclusiv pentru mijloacele de transport potrivit legii, pe domenii de activitate;
 17. transmite referatul de evaluare întocmit către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi Gestiunea Activităţii de Import – Export, ţinând cont de termenul legal de soluţionare a solicitării de autorizare/înregistrare.
 18. aplică, potrivit legii, măsuri imediate, în cazul suspiciunii unor boli ale animalelor pe teritoriul desemnat şi anunţă imediat conducerea D.S.V.S.A.
 19. preiau, prin decizia directorului executiv, şi alte competenţe de la Serviciul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală, Serviciul Control Oficial Siguranţa Alimentelor şi Serviciul Catagrafie şi Evidenţă Informatizată în funcţie de complexitatea activităţii;
 20. participă şi răspund, în condiţiile legii, la întocmirea documentelor necesare pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 21. întocmesc evidenţa epidemiologică şi documentele care atestă statusul sanitar al efectivelor de animale, precum şi programele de combatere pentru bolile infectocontagioase şi parazitare cronice, conform normelor sanitar-veterinare, pe care le supune aprobării conducerii D.S.V.S.A;
 22. supraveghează, în condiţiile legii, executarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în caz de suspiciuni sau de confirmare de boli ale animalelor şi verifică corectitudinea întocmirii documentelor justificative;
 23. raportează conducerii D.S.V.S.A. datele tehnice şi alte date, stabilite de D.S.V.S.A., inclusiv disfuncţionalităţile constatate în teritoriu, cu privire la nerespectarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, pe domeniul de competenţă teritorială;
 24. desfăşoară activităţi referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, în condiţiile legii;
 25. realizează misiuni de audit, potrivit competenţelor şi procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A., în unităţile de profil supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 26. răspund de identificarea şi monitorizarea unităţilor din aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiilor sanitar-veterinare pentru siguranţa alimentelor oficiale şi de asigurarea veridicităţii catagrafiei acestora, pe care o întocmesc şi transmit cu o frecvenţă lunară la Serviciul/Biroul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 27. înregistrează şi completează la zi evidenţele tehnice obligatorii şi întocmesc actele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, conform legislaţiei în vigoare;
 28. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 29. întocmesc informări şi rapoarte tehnice asupra activităţii desfăşurate pe domeniul de competenţă;
 30. personalul angajat pe durată determinată în vederea efectuării activităților de control oficial din cadrul circumscripției, întocmește deconturile justificative privind activitatea de control oficial realizată și care urmează a fi tarifată și le înaintează directorului executiv adjunct.
 31. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 32. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 33. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 34. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

Atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca:

 1. Desfășurarea activității se va face in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instrucțiunile primite din partea conducerii D.S.V.S.A. Braila, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atăt propria persoană, cât si alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de muncă.
 2. Comunică imediat conducerii D.S.V.S.A. Braila si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.

37.Aduce la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau conducerii D.S.V.S.A. Braila accidentele suferite de propria persoana.

38.Coopereaza cu conducerea D.S.V.S.A. Braila si/sau lucratorilor desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.

39.Coopereaza, atata timp cat este necesar, cu conducerea D.S.V.S.A. Braila si/sau lucratorilor desemnati, pentru a permite conducerii D.S.V.S.A. Braila sa se asigure ca madiul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate.

40.Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.

 1. Da relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

42.Colaboreaza cu conducerea D.S.V.S.A. Braila pentru imbunatatirea conditiilor in demeniul sanatatii si securitatii in munca.

 1. Identifica pericolele privind locul de munca unde isi desfasoara activitatea.
 2. Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare.
 3. Urmareste intretinerea, manipularea si depozitatrea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si imlocuirea lor la termenele stabilite.

46.Urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca.

47.Participa la elaborarea planului de prevenire si protectie.

 1. Identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru postul de lucru unde isi desfasoara activitatea.

49.Aduce la cunostinta conducerii D.S.V.S.A. Braila sau comitetului SSM propuneri privind    imbunatatirea conditiilor de munca

DIRECTOR EXECUTIV

       Dr.Arsene Marian

Doctor în medicină veterinară

Formular_inscriere_executie

Model_adeverinta_executie