Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta din cadrul LSVSA – 02.09.2019 proba scrisa

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI

PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

             BRAILA

Nr. 30113  DIN 22.07.2019

 

ANUNT  CONCURS OCUPARE FUNCTIE  PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA

                     Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Braila  organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta din  cadrul L.S.V.S.A, compartimentul Sanatate Animala, astfel:

                   -1 post de referent ,clasa III,grad profesional superior.

 

    Conditiile de participare la concurs pentru functia publica de executie vacanta de:

-referent ,clasa III ,grad profesional superior.

              -studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat -profilul  veterinar.

            -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de executie de consilier,grad profesional superior : minimum 7 ani.

      

 

Concursul se organizează la sediul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila,, Calea  Galati  nr.344 în data de 2 septembrie 2019, ora 11.00, proba scrisă .

Concursul constă în trei etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă
 • interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 22.07.2019-12.08.2019, la Compartimentul Juridic și Resurse Umane din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braila.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; ( formular_inscriere – format editabil)
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Candidații trebuie să îndeplinească  urmatoarele conditii:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresa de corespondență: D.S.V.S.A Braila,Calea Galati nr.344
 • telefon:0239610689
 • fax:0239610691
 • e-mail:office-braila@ansvsa.ro,
 • persoană de contact: Mures Violeta – consilier,grad profesional superior in cadrul  Compartimentului Juridic și Resurse Umane .

 

 

Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa  postului  specifice funcției publice pentru care se organizează concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacante din cadrul cadrul L.S.V.S.A,compartimentul Sanatate Animala    – de referent ,clasa III,grad profesional superior.

 

BIBLIOGRAFIE- Pentru ocuparea postului vacant de :

 

Referent ,grad profesional superior, serviciul Laborator, compartiment Sanatate Animala

1) Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ-TITLUL II-Statutul functionarilor publici;

2) Constituţia României, republicată;

3) ORDONANTA  nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificările şi completările ulterioare;

4) HOTARAREA DE GUVERN  nr. 1415/ 2009 privind organizarea şi funţionarea Autoritătii Naţionale Sanitar- Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;

5) ORDINUL nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor- Capitolul 1, sectiunea 1: Programe nationale de supraveghere control si eradicare a bolilor la animale cu modificarile si completarile ulterioare (Pesta porcina clasica, Pesta porcina africana, Influenta aviara, Bluetongue, Scrapia, Encefalopatie spongiforma bovina)

6) ORDINUL nr. 145/2018 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, precum și din domeniul organismelor modificate genetic.

 

 

b) Atribuții pentru functia publica de executie de referent,clasa III,grad profesional superior din cadrul S.V.S.A

PENTRU PROFILELE BIOLOGIE MOLECULARᾸ ŞI ANALIZᾸ GENETICᾸ ŞI MORFOPATOLOGIE -EST:

 1. Este autorizat să efectueze analize atât pentru evaluarea stării de sănătate şi bunăstării animalelor, cât şi pentru diagnosticul bolilor prin tehnici specifice profilelor deservite;
 2. Inregistreaza in fisele de investigatii etapele analizelor efectuate, in vederea intocmirii buletinelor de analiza;
 3. Raspunde de calitatea analizelor executate, asumata prin semnarea fiselor de investigatii.
 4. Colaborează cu personalul din compartimentul recepţie probe verificând din punct de vedere cantitativ şi calitativ probele destinate profilelor pe care le deservesc, precum şi documentele ȋnsoţitoare ale acestora.
 5. Efectuează centralizarea datelor din registrele de diagnostic lunar, trimestrial, annual;
 6. Manipuleaza materiale patologice;
 7. Efectuează analize prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de ANSVSA aplicabile profilelor deservite;
 8. Respecta cerintele de performanta in acord cu legislatia europeana, metodele standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare de referinta si participa la validarea metodelor in conformitate cu legislatia in vigoare;
 9. Raspunde de corecta utilizare si intretinere curenta a aparaturii ,mobilierului materiallelor din dotarea laboratorului ;
 10. Raspunde alaturi de responsabilul de profil de mijloacele fixe si obiectele de inventar;
 11. Respecta si isi asigura curatenia in spatiul de lucru ;
 12. Respecta regulile de ordine interioara ale institutiei ;
 13. Îşi asumă responsabilitatea respectării procedurilor generale privind manipularea probelor, igienizarea şi decontaminarea spaţiilor şi instrumentarului;
 14. Participa la instruiri si evaluari conform programului anual de instruiri interne stabilit de responsabilul de profil ;
 15. Răspunde de gestionarea stocurilor de reactivi, kituri, produse biologice şi alte substanţe, inclusiv de utilizarea lor integrală în termenul de valabilitate precizat de producător;
 16. Işi desfăşoară activitatea analitică conform cerinţelor ISO 17025/2005 pentru asigurarea calităţii (implementarea si mentinerea Sistemului de management al calităţii din laborator in conformitate cu SR 17025/2005 si cu politica de calitate aferenta activitatii specifice;
 17. Raspunde de aplicarea normelor legale de protectia muncii si paza contra incendiilor din cadrul profilului astfel:

    a.desfasurarea activitatii se va face în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.

b.comunica imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;

c.aduce la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

d.coopereaza cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

e.coopereaza, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;

f.isi însuşeste şi  respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora;

g.da relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.

h.colaboreaza cu angajatorul pentru imbunatatirea conditiilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca

i.identifica pericolele privind locul de munca unde isi desfasoara activitatea

j.monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare

k.urmareste intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si minlocuirea lor la termenele stabilite

l.urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca

m.participa la elaborarea planului de prevenire si protectie

n.identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru postul de lucru unde isi desfasoara activitatea

o.informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale in domeniul SSM

p.aduce la cunostinta angajatorului sau comitetului SSM propuneri privind imbunatatirea conditiilor de munca

 1. Răspunde de respectarea măsurilor legale privind gestionarea substanţelor considerate precursori la fabricarea drogurilor, utilizate in cadrul profilelor deservite, conform legislaţiei în vigoare;
 2. Răspunde de respectarea măsurilor legale privind gestionarea preparatelor şi substanţelor chimice periculoase, utilizate in cadrul profilelor deservite conform legislaţiei în vigoare;
 3. Mentine permanent relatii de colaborare in spiritul eticii si deontologiei profesionale cu toti salariatii DSVSA;
 4. Pastreaza confidentialitatea tuturor datelor
 5. În exercitarea atribuţiilor, ca persoana angajata în cadrul DSVSA are obligaţia de a respecta următoarele reguli de integritate, în conformitate cu prevederile legale:
 • nu poate rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial sau are astfel de relaţii cu rudele sau afinii până la gradul II inclusiv;
 • nu poate exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 • nu poate fi implicata în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora ANSVSA sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 • are obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice DSVSA dacă se regăseste într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 • dacă se regăseste în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, are obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 • are obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

 

 

 

               DIRECTOR EXECUTIV

                  DR.DRAGAN GICU

DOCTOR IN MEDICINA VETERINARA