Concurs pentru ocuparea pe durata determinata a 18 posturi de asistent veterinar – proba scrisa 22.07.2019

Nr.  8621  din 28 iunie 2019

 

 

ANUNT CONCURS

 

 

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRAILA,organizeaza  concurs pentru ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a  urmatoarelor posturi vacante:

– 18 (optsprezece) posturi de asistent veterinar, treapta  I

in conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011(^actualizată*) si Ordinul presedintelui ANSVSA  nr. 64 din 8 martie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

Proba scrisa va avea loc in data de 22 iulie 2019,ora 10,00 si proba  orala (interviul) se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise la sediul acesteia din Braila,Calea Galati nr.344

       

Conditii de participare pentru ocupare post – asistent veterinar,treapta I

 

-conform prevederilor art.3 din Hotararea de Guvern nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

– studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat in domeniul veterinar

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei:-minimum 9 ani

 

In vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul în termen de 10  zile lucrătoare de la data afişării anunţului conform art.19 alin. (l) din HG 286/2011 respectiv cel târziu in data de 12.07.2019 ,ora 14.30.

 

Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art. 6 din HG 286/2011 respectiv:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul documentului prevazut la lit.(e),candidatul declarat admis la selectia dosarelor,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile actelor se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale,care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

Concursul se va desfăşura în trei etape conf. art.18 din HG 286/2011:

a) selecţia dosarelor de înscriere în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

b) proba scrisă – 22 iulie 2019,ora 10,00

c) interviul – se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Informatii suplimentare la telefon 0239610689 ,interior 118-compartiment  Juridic si Resurse Umane.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. ORDINUL ANSVSA nr. 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare referitor la aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala.
 2. REGULAMENTUL C.E. nr. 852/2004 – privind igiena produselor alimentare.
 3. REGULAMENTUL C.E. nr. 853/2004 – de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.
 4. REGULAMENTUL C.E. nr. 854/2004 – de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman.
 5. REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL COMISIEI nr. 1375/2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenta Trichinella in carne.
 6. REGULAMENTUL C.E. nr. 2073/2005 – privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. REGULAMENTUL C.E. nr. 1441/2007 – de modificare a REGULAMENTUL C.E. nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
 8. ORDINUL ANSVSA nr. 13/ 2005 (*actualizat) – privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator.
 9. ORDINUL ANSVSA nr.  35/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinareprivind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificarile si completarile ulterioare;

 

  

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. DRAGAN GICU

Doctor in medicina veterinara