Concurs pentru ocuparea pe durata determinata a unor posturi vacante – 24.07.2019 proba scrisa

Nr.  8811   din 2 iulie 2019

 

ANUNT CONCURS

 

 

                      DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRAILA,organizeaza  concurs pentru ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a  urmatoarelor posturi vacante conform Ordinelor presedintelui ANSVSA nr.  64/2007 modificat si completat prin Ordinul nr.203/2018 si 113/2008 modificat si completat prin Ordinul nr.206/2018,astfel:

-3(trei) posturi medic veterinar,gradul I ,studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina veterinara,vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului-minimum 6 ani– in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

 -1(un) post medic veterinar,gradul II, studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina veterinara,vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului-minimum 3 ani– in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

-4 (patru) posturi inginer,gradul I, studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul ingineria produselor alimentare cu specializarile: controlul si expertiza produselor alimentare ,ingineria produselor alimentare,stiinta mediului cu specializarea ecologie si protectia mediului vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului-minimum 5 ani -in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

-4 (patru) posturi inginer,gradul I, studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul ingineria produselor alimentare ,vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului

minimum 5 ani -in baza Ordinului 113/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

-2(doua)posturi inginer,gradul II, studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul ingineria produselor alimentare  cu specializarea controlul si expertiza produselor alimentare, vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului-minimum 1 an– in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

-1(un)post subinginer,gradul I, studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul ingineria produselor alimentare, vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului-minimum 6 ani- in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-conform prevederilor art.3 din Hotararea de Guvern nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiilor scoase la concurs mai sus mentionate;

-experienta in domeniul controlului oficial in unitatile sanitar veterinare care produc, prelucreaza, depoziteaza si/sau distribuie alimente de origine animala sau experienta in  laborator .

 

 

  Proba scrisa va avea loc in data de 24 iulie 2019,ora 10,00 si proba  orala (interviul) se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise la sediul acesteia din Braila,Calea Galati nr.344.

   

In vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului conform art.19 alin. (l) din HG 286/2011 respectiv cel târziu in data de 16.07.2019 ,ora 17,00

                  Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art. 6 din HG 286/2011 respectiv:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie alcandidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul documentului prevazut la lit.(e),candidatul declarat admis la selectia dosarelor,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile actelor se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale,care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Concursul se va desfăşura în trei etape conf. art.18 din HG 286/2011:

a) selecţia dosarelor de înscriere în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

b) proba scrisă – 24 iulie 2019,ora 10,00

 c) interviul – se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

 

Informatii suplimentare la telefon 0239610689 ,interior 118-compartiment  Juridic si Resurse Umane.

 

 

BIBLIOGRAFIE

PENTRU POSTURILE DE MEDIC VETERINAR ,INGINER SI SUBINGINER

ORDINUL 64/2007 CU MODIFICARILESI COMPLETARILE ULTERIOARE

 

 

 1. HOTARAREA DE GUVERN 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 2. ORDINUL ANSVSA nr. 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare referitor la aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala.
 3. REGULAMENTUL C.E. nr. 178/2002 – de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentelor, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor.
 4. REGULAMENTUL C.E. nr. 852/2004 – privind igiena produselor alimentare.
 5. REGULAMENTUL C.E. nr. 853/2004 – de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.
 6. REGULAMENTUL C.E. nr. 854/2004 – de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman.
 7. REGULAMENTUL C.E. nr. 882/2004 – privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor.
 8. REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL COMISIEI nr. 1375/2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenta Trichinella in carne.
 9. REGULAMENTUL C.E. nr. 2073/2005 – privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. REGULAMENTUL C.E. nr. 1441/2007 – de modificare a REGULAMENTUL C.E. nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
 11. ORDINUL ANSVSA nr. 13/ 2005 (*actualizat) – privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator.
 12. ORDINUL ANSVSA nr. 35/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare.
 13. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinareprivind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocupare post de inginer in baza Ordinului nr.113/2008 cu modificarile si completarile ulterioare

 

1.HOTARAREA  DE  GUVERN  nr 1415/ 2009, cu modificari si completari ulterioare, privind functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordine ;

2.ORDONANTA nr 42/ 2004, cu modificari si completari ulterioare, privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ;

3.REGULAMENTUL  (CE) nr.  852/2004  (actualizat) – privind igiena produselor alimentare;

4.REGULAMENTUL (CE) nr.  882/2004 (actualizat) – privind controalele oficiale efectuate   pentru  a asigura verificarea conformitatii cu legislatia  privind hrana   pentru animale si produsele  alimentare si cu normele de sanatate animala  si de bunastare a animalelor ;

5.REGULAMENTUL (CE) nr.  178/2002 (actualizat) – de stabilire a principiilor si a cerintelor generale     ale legislatiei alimentare, de instituire a   Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara   si de stabilire a procedurilor in domeniul  sigurantei produselor alimentare;

6. ORIDNUL nr 113/2008 (actualizat), al presedintelui ANSVSA– privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor alimentare de origine non-animala ;

7. ORDINUL comun nr 772/ 68/ 859/ 442/ 2005 – al ministerului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al presedintelui ANSVSA, al ministrului sanatatii si al presedintelui ANPC pentru aprobarea normei privind Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si furaje ;

8.REGULAMENTUL (CE) nr 1169/ 2011, (actualizat) –  privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare ;

9.REGULAMENTUL (CE) nr 1333/ 2008, (actualizat) –  privind aditivii alimentari

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr.DRAGAN GICU

Doctor in medicina veterinara