Concurs pentru ocuparea pe durata determinata a unui post vacant – 14.01.2020 proba scrisa

Nr.   37715     din 13 decembrie 2019

 

  ANUNT CONCURS

  

                      DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRAILA, organizeaza  concurs pentru ocuparea pe durata determinata a  urmatorului post vacant conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 113/2008 modificat si completat,astfel:

                     -1  (un) post inginer,gradul I, studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul ingineria produselor alimentare ,

-vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului-minimum 9 ani

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-conform prevederilor art.3 din Hotararea de Guvern nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiilor scoase la concurs mai sus mentionate;

.

 

                       Proba scrisa va avea loc in data de 14 ianuarie 2020,ora 10,00 si proba  orala (interviul) se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise la sediul acesteia din Braila,Calea Galati nr.344.

   

In vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul în termen de 10     zile lucrătoare de la data afişării anunţului conform art.19 alin. (1) din HG 286/2011 ,actualizata,respectiv cel târziu in data de 31.12.2019 .

                  Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art. 6 din HG

286/2011 respectiv:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numeleemitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.In cazul documentului prevazut la lit.(e),candidatul declarat admis la selectia dosarelor,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile actelor se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale,care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

 

Concursul se va desfăşura în trei etape conf. art.18 din HG 286/2011,actualizata :

 

a) selecţia dosarelor de înscriere în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

b) proba scrisă – 14 ianuarie 2020,ora 10,00

 c) interviul – se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

 

Informatii suplimentare la telefon 0239610689 ,interior 118-compartiment  Juridic si Resurse Umane.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocupare post de inginer in baza Ordinului nr.113/2008 cu modificarile si completarile ulterioare

    

1.HOTARAREA  DE  GUVERN  nr 1415/ 2009, cu modificari si completari ulterioare, privind functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordine ;

2.ORDONANTA nr 42/ 2004, cu modificari si completari ulterioare, privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ;

3.REGULAMENTUL  (CE) nr.  852/2004  (actualizat) – privind igiena produselor alimentare;

4.REGULAMENTUL (CE) nr.  882/2004 (actualizat) – privind controalele oficiale efectuate   pentru  a asigura verificarea conformitatii cu legislatia  privind hrana   pentru animale si produsele  alimentare si cu normele de sanatate animala  si de bunastare a animalelor ;

5.REGULAMENTUL (CE) nr.  178/2002 (actualizat) – de stabilire a principiilor si a cerintelor generale     ale legislatiei alimentare, de instituire a   Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara   si de stabilire a procedurilor in domeniul  sigurantei produselor alimentare;

6.ORIDNUL nr 113/2008 (actualizat), al presedintelui ANSVSA– privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor alimentare de origine non-animala ;

7.ORDINUL comun nr 772/ 68/ 859/ 442/ 2005 – al ministerului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al presedintelui ANSVSA, al ministrului sanatatii si al presedintelui ANPC pentru aprobarea normei privind Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si furaje ;

8.REGULAMENTUL (CE) nr 1169/ 2011, (actualizat) –  privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare ;

9.REGULAMENTUL (CE) nr 1333/ 2008, (actualizat) –  privind aditivii alimentari

 

 

 

Director Executiv,

Dr .Gicu DRAGAN

Doctor in Medicina Veterinara