Concurs pentru ocupare a postului vacant de consilier, pe durată deterimată

Nr. 12932 din 05.07.2021

ANUNT CONCURS

                      DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BRĂILA,organizează  concurs pentru ocuparea pe durată determinată a  postului vacant de consilier, grad profesional debutant in conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011(^actualizată*) si cu Ordonanța de Guvern  nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor**,cu modificarile si completarile ulterioare.

Proba scrisă va avea loc in data de 28 iulie 2021, ora 11,00 si proba  orală (interviul) se va susține intr-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise la sediul acesteia din Brăila,Calea Galati nr.344: 

      Conditii de participare pentru ocupare post -consilier,grad profesional debutant

-conform prevederilor art.3 din Hotararea de Guvern nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Condițiile de studii-nivelul studiilor – superioare – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință-științe administrative, domeniul de licență științe administrative, specialitatea administratie publică.

      Condiții de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –  nu se solicită.

In vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului conform art.19 alin. (1) din HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv  perioada 06.07.2021- 19.07.2021 ,ora 17,00.

      Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art. 6 din HG286/2011, respectiv:

  1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
  1. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  1. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  1. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  1. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  2. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul documentului prevazut la lit.(e),candidatul declarat admis la selectia dosarelor,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile actelor se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale,care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Concursul se va desfăşura în trei etape conf. art.18 din HG 286/2011,cu modificările și completările ulterioare:

  1. a) selecţia dosarelor de înscriere în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
  1. b) proba scrisă – 28 iulie 2021,ora 11,00
  1. c) interviul – se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la eta precedentă.

Informatii suplimentare la telefon 0239610689 ,interior 118-compartiment  Juridic si Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIE 05.07.2021

 

 

                                                    DIRECTOR EXECUTIV,

                                                          Dr.Arsene Marian

                                                   Doctor in medicină veterinară